Leveransvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR TREB HORECALINNEN (TREB) TEN
FAVOR AV INDIVIDUALER, FÖRETAG OCH INSTITUTIONER


Artikel 1: Definitioner
Under dessa förhållanden:
1. Villkor: de nuvarande allmänna villkoren.
2. Övrig part: Den fysiska eller juridiska person som Treb har ingått avtal med eller som förhandlar om det.
3. Parter: Treb Hospitality Linne, Aristoteleslaan 123, 1277 AR hus, hädanefter kallad Treb och den fysiska eller juridiska personer som har ingått ett avtal eller som har varit föremål för förhandlingar.

Artikel 2: Omfattning av villkoren
Bestämmelserna i dessa villkor gäller för alla uppdrag, avtal och avtal som Treb är part i.

Artikel 3: Invaliditet eller förstörelse av (del av) villkoren
1. Ogiltighet eller förstörelse av en eller några bestämmelser i dessa villkor eller någon bestämmelse i ett avtal mellan parterna medger driften av de återstående bestämmelserna i dessa villkor eller konventionen.
2. I händelse av upphävande eller upphävande enligt första stycket ska parterna ersätta en bestämmelse för den bestämmelsen som bäst närmar sig tillämpningsområdet.

Artikel 4: Strid av former
1. Parterna utesluter tillämpningen av artikel 225 i bok 6 i den nederländska civillagen för fall där den andra parten även hänvisar till dess allmänna villkor.
2. I den situation som avses i föregående stycke ska de nuvarande allmänna villkoren alltid tillämpas, med undantag av tillämpningen av den andra partens allmänna villkor.

Artikel 5: Upprättande av avtalet
1. Avtal ingås online genom godkännande av dessa villkor
2. Enbart utgivning av ett erbjudande, offert, budget, uppskattning eller liknande meddelande förpliktar inte Treb att ingå avtal med den andra parten.

Artikel 6: Avtalets innehåll
1. För innehållet i avtalet bestäms onlineinspelningen av det avtalade av Treb.
2. Om en linje bekräftelse kommando eller bekräftelse saknas för innehållet i kontraktet som definierar en linje, accepterats av den andra parten, uppdraget att Treb inte Treb inom 15 dagar efter mottagandet av de direktanslutna innehållen har invänt mot den andra parten.

Artikel 7: Förhandsupplösning av avtalet
1. Treb har rätt att säga upp avtalet med den andra parten innan kraven betalas enligt avtalet om dess omständigheter är kända som ger det goda skäl att befara att den andra parten inte kommer att fullgöra sina åtaganden gentemot Treb.
2. Ett exempel på de villkor som anges i punkt 1, situationen Treb efter avtalets ingående kännedom om att den andra parten tidigare har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal med tredje part.

Artikel 8: Avtalets varaktighet
1. Om inte parterna har kommit överens om varandra, blir avtalen engångsbelagda
angetts.

Artikel 9: Annullering, upplösning och uppsägning av avtalet
1. En påvisbar online-avbokning är nödvändig för uppsägning av ett avtal. Avbeställningen av kunden måste ske senast 30 minuter efter avtalets ingående.
2. Interim uppsägning eller upplösning av avtalet är endast möjligt om en av parterna misslyckas med hänförbarhet i avtalets fullgörande. Om en av parterna anser att den andra parten inte kan hänvisas, kommer den genast att informera den andra parten via e-post. Den defekta parten får då möjlighet under 14 dagar för att fortfarande följa. Förblir bryta parten också under denna period misslyckas då avtalet kan sägas upp c.q. upplöst i sin helhet eller delvis, om inte ett sådant fel beror på speciella karaktär eller mindre betydelse, denna makulering inte motiverar c.q. upplösning med dess konsekvenser.
3. En uppsägning eller upplösning är under alla omständigheter inte berättigad om:
- mindre eller oundvikliga avvikelser med avseende på kvalitet, färg, smink och liknande samt krympning
- Skador orsakade av rörelse eller upphängning av mekaniska anordningar, i den mån som Treb har observerat alla normala försiktighetsåtgärder.
- Skador som uppstår vid demontering av varor eller mekaniska anordningar.
- Skada som orsakats av felaktig information från den andra parten.

4. Avtalet slutar utan föregående meddelande:
1. Om en av parterna, som arbetar kommersiellt som en fysisk person eller i enmansmans BV, döms
2. Vid avstängning, likvidation och vid tidpunkten för ansökan om upphävande av betalningar eller konkurs av en av parterna.

Artikel 10: Betalning, avräkning, säkerhet
1. Om den andra parten inte håller med fakturerade beloppet han säger Treb det omedelbart, men inom en period av 7 dagars varsel annat fall den andra parten anses godkänna beloppet faktureras betalning.
2. Om betalningstiden överskrids, är den andra parten underlåtenhet utan föregående meddelande om förfallodag eller varning krävs. Vid varje överskridande av betalningstiden är motparten skyldig ränta på det försenade beloppet som motsvarar den aktuella lösenrabatten på årsbasis plus en avgift på 2 procentenheter. Räntan beräknas per dag, en del av dagen som en hel dag.
3. Eventuell överskridande av betalningsperioden ger Treb befogenhet att omedelbart upphäva sina förpliktelser gentemot den andra parten och utan föregående skriftlig underrättelse.
4. Fel eller försenad betalning motparten förutom skuldbeloppet och ränta, upp till full ersättning av både utomrättsliga och rättsliga inkassokostnader, även inklusive kostnader för advokater, stämningsmän och inkassobyråer. Med minst 300,00 euro för varje månad betalas inga betalningar.
5. Den motparts avtalsmyndighet, av vilken anledning som helst, är utesluten. Betalningar som görs av den andra parten i första hand för att reglera ränta och kostnader och därefter äldsta obetalda fakturor, även om den andra parten anger att betalningen hänför sig till en senare faktura.
6. Den andra parten åtar sig vid första begäran av Treb att tillhandahålla säkerhet eller att komplettera befintliga värdepapper för att garantera att betalningsförpliktelserna uppfylls från avtalet.
7. Betalningar är möjliga med undantag för Ideal (föredraget), kreditkort, Paypal och på fakturabasis.

Artikel 11: Ansvar
1. Treb ansvarar inte för någon av den andra parten eller en tredje part, eller skadas av något slag eller omfattning i samband med eller till följd av fullgörandet av avtalet eller så misslyckas om det inte finns uppsåt eller grov skuld.
2. Om och i den mån Treb kunde vila bevisa något ansvar gentemot den andra parten, av någon anledning, detta ansvar per händelse / event är begränsat till beloppet för ansvar enligt försäkringsvillkoren av försäkringsgivare Treb betalas ut. En serie relaterade skadafall / händelser gäller här som ett krav / händelse. I avsaknad av sådan försäkring från Trebs sida begränsas skulden enligt denna paragraf till högst värdet av avtalet (exklusive moms) enligt fakturan.
3. Om Treb för eventuella skador som den är skyldig enligt avtalet med den andra parten c.q. dessa förhållanden är den gjord av en tredje part, kommer partiet respekterar henne helt ofarligt.
4 Partiet kommer Treb varor som i samband med genomförandet av avtalet kommer sinsemellan, hantera som en god familjefar och bära alla risker i samband med dessa frågor. Partiet självt önskas försäkring som täcker sådana risker exit och mot Treb ansvariga för någon förlust eller skada på sådan egendom av någon orsak.

Artikel 12: Klagomål
1. Om den andra parten anser att Treb på något sätt inte uppfyller avtalet säger han Treb omedelbart, dock senast 7 dagar efter upptäckten av felet eller inom sju dagar efter att han skäligen Denna brist informerade kan informeras skriftligen i avsaknad av vilket återförsäljaren inte längre kan överklaga denna brist.
2. Trots punkt, klagomål angående behan¬deling av varor som levereras av den andra parten eller kvaliteten på Treb partiet leasade egendomen inom två dagar efter det att varorna levereras till den andra parten Treb anmälas skriftligen om det inte fastställs att behandling eller kvalitet är i överensstämmelse med avtalet.
3. Klagomål upphäver inte den andra partens betalningsskyldighet.
4. I branschen anses tillåtna eller oundvikliga avvikelser från kvaliteten på de varor som levererats eller tjänster inte är skäl för klagomål eller för uppsägning av avtalet eller ersättning

Artikel 13: Force majeure
1. Utöver bestämmelserna i artikel 9 och 11 av dessa villkor är att misslyckanden TREB som inte beror på hennes fel och inte under lagen, rättsakt eller allmänt accepterade för sitt konto är den andra parten inte rätt upplösning av avtalet eller ersättning.
2. I de situationer som beskrivs i föregående stycke skall i alla fall fel, strejk, åtgärder för fackföreningar, frånvaro av personal TREB, fel eller begränsningar av energiförsörjningen och materialförsörjning, trafikstockningar, brand, explosion, krigshandlingar , vandalism, mobilisering, krig, export och alla andra åtgärder för regeringar som hindrar uppfyllandet av kontraktet i sin helhet eller delvis, frost, storm eller ogenomförbar väder, översvämningar, varje utestängning av tredje part-om eller inte på begäran av Treb- involverade i genomförandet av avtalet, brister i hjälpar personer, maskinbrott och total eller delvis förstörelse av varor som är nödvändiga för kontraktets utförande samt andra olyckor. Detta gäller även företag som har avtalat Treb att genomföra avtalet.

Artikel 14: Fastighetsrätt för Treb
1. Alla varor som levereras av Treb förblir äganderätten till Treb tills betalning har gjorts.
2. Den andra parten inte är tillåtet att göra sig av med på något sätt levererade varorna, följd av anslutningen till egendom, belastar i tredje att ställa säkerhet för att ytterligare hyra ut eller på annat sätt för att få kraften i andra.
3. Används eller. Hyrda varor anses vara rörliga.

Artikel 15: Försäkring
1. Den andra parten är skyldig att fullt ut försäkra de varor som Treb levererar mot riskerna för brand, stöld och vattenskador.

Artikel 16: Tvister
1. I alla tvister mellan parterna är tingsrätten i uppgörelsen av Treb behörig.
2. Utan hinder av bestämmelserna i föregående stycke, i de fall där det finns en tvist om kvaliteten på bindnings råd från Treb partiet leasade egendom eller för behandling av varor som levereras av den andra parten först ges i form av en rapport som ska utfärdas av ett expertfirma.

Artikel 17: Tillämplig lag
Holländsk lag gäller för det rättsliga förhållandet mellan Treb och den andra parten.

Se även vår sekretesspolicy

© 2012 - 2024 Restaurang och hotelltextil | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore