Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TREB HORECALINNEN (TREB) TEN
BEHOEVE VAN PARTICULIEREN, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Treb een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is.
3. Partijen: Treb Horecalinnen, Aristoteleslaan 123, 1277 AR HUIZEN, verder te noemen Treb, en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Artikel 2: Toepassingsgebied van de voorwaarden
De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, afspraken en overeenkomsten waarbij Treb partij is.

Artikel 3: Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden
1. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
2. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 4: Battle of forms
1. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 225 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek uit voor gevallen waarin ook de wederpartij naar haar algemene voorwaarden verwijst.
2. In de in het vorige lid bedoelde situatie zullen steeds de onderhavige algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten worden online aangegaan door de acceptatie van deze voorwaarden
2. Het enkel uitbrengen van een aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Treb niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.

Artikel 6: Inhoud van de overeenkomst
1. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend de online vastlegging van het overeengekomene door Treb.
2. Indien een online bevestiging of opdrachtbevestiging ontbreekt is voor de inhoud van de overeenkomst bepalend een online, door de wederpartij geaccepteerde, opdracht aan Treb, tenzij Treb binnen 15 dagen na ontvangst tegen de inhoud ervan online bezwaar heeft aangetekend bij de wederpartij.

Artikel 7: Anticiperende ontbinding van de overeenkomst
1. Treb is bevoegd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden nog voordat de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn indien haar omstandigheden bekend zijn geworden die haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens Treb niet zal nakomen.
2. Een voorbeeld van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 is de situatie dat Treb na de totstandkoming van de overeenkomst ter kennis komt dat de wederpartij eerder is tekort geschoten in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met derden.

Artikel 8: Duur van de overeenkomst
1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen worden overeenkomsten éénmalig
aangegaan.

Artikel 9: Opzegging, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst
1. Voor beëindiging van een overeenkomst is een bewijsbare online opzegging noodzakelijk. De opzegging door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk 30 minuten na afsluiten overeenkomst.
2. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst is enkel moge¬lijk indien één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien naar de mening van één der partijen de andere partij toerekenbaar tekort schiet deelt zij dit de andere partij onverwijld per email mee. De tekortschietende partij zal dan gedurende 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
3. Een opzegging c.q. ontbinding is in ieder geval niet gerechtvaardigd in geval van:
- geringe of niet te vermijden afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit, kleur, opmaak en dergelijke alsmede krimp;
- schade ontstaan door verplaatsing of ophanging van mechanische apparaten, voor zover door Treb alle normale voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen;
- schade die het gevolg is van demontage van goederen of mechanische apparaten;
- schade die ontstaan is door verkeerde informatie van de wederpartij.

4. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging:
1. Indien één der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;
2. In geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surséance van betaling dan wel faillissement van een der partijen.

Artikel 10: Betaling, verrekening, zekerheid
1. Indien de wederpartij het niet eens is met het gefactureerde bedrag stelt hij Treb daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 7 dagen, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt in te stemmen met het gefactureerde bedrag.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd die op jaarbasis gelijk is aan het geldende promesse-disconto verhoogd met een toeslag van 2 procentpunten. De rente wordt per dag, een dagdeel te rekenen als een hele dag, berekend.
3. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Treb de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
4. Bij niet of niet tijdige betaling is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Met een minimum van € 300,00 voor elke maand dat betalingen uitblijven.
5. Elke verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Treb zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst.
7. Betalingen zijn mogelijk m.b.v. Ideal (bij voorkeur), creditkaart, Paypal en op factuurbasis.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Treb is niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
2. Indien en voor zover op Treb enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Treb wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schade-gevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. Indien een dergelijke verzekering aan de zijde van Treb ontbreekt, is de aansprakelijkheid als in dit lid bedoeld beperkt tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW).
3. Indien Treb terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren.
4 De wederpartij zal goederen van Treb die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt, beheren als een goed huisvader en draagt alle risico´s ten aanzien van deze zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor die risico´s af te sluiten en is jegens Treb aansprakelijk voor verlies en beschadiging van die goederen door welke oorzaak dan ook.

Artikel 12: Reclames
1. Indien de wederpartij meent dat Treb op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst stelt hij Treb daarvan direct, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de wederpar¬tij geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming.
2. In afwijking van het eerste lid dienen klachten met betrekking tot de behan¬deling van door de wederpartij aangeleverde goederen dan wel de kwaliteit van de door Treb aan de wederpartij verhuurde zaken binnen 2 dagen, nadat de goederen aan de wederpartij zijn aangeleverd, aan Treb schriftelijk ter kennis worden gebracht bij gebreke waarvan vaststaat dat behandeling c.q. de kwaliteit conform de overeenkomst is.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. In de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen van de kwaliteit van de geleverde goederen dan wel verleende diensten vormen geen grond voor reclames, noch voor ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding

Artikel 13: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 en 11 van deze voorwaarden geldt dat tekortkomingen van Treb die niet te wijten zijn aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen de wederpartij geen recht geven op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
2. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen in ieder geval bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Treb, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet op verzoek van Treb- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen alsmede andere ongevallen. Dit is ook van toepassing op de bedrijven die Treb ingeschakeld heeft ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Eigendomsrechten van Treb
1. Alle door Treb geleverde goederen blijven eigendom van Treb tot betaald is.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde goederen op enigerlei wijze te vervreemden, door natrekking onroerend te maken, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of anderszins in de macht te brengen van derden.
3. In gebruik gegeven cq. verhuurde goederen worden geacht roerend te blijven.

Artikel 15: Verzekering
1. De wederpartij is verplicht de door haar van Treb geleverde goederen volledig te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en waterschade.

Artikel 16: Geschillen
1. In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van Treb.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zal in gevallen waarin er sprake is van een geschil omtrent de kwaliteit van de door Treb aan de wederpartij verhuurde goederen of inzake de behandeling van door de wederpartij aangeleverde goederen eerst een bindend advies worden gegeven in de vorm van een rapportage uit te brengen door een terzake kundig bureau.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Treb en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Zie ook onze Privacy Verklaring(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Restaurant en Hotel Textiel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel